VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu

www.eshop.basicpetite.com

který provozuje Mgr. Kateřina Hrňová

identifikační číslo: 098 44 139

se sídlem U Stadionu 764, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí

podnikatelka je zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Jičín (dále též jen „basic&petite“).

Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) je k dispozici na internetové adrese www.eshop.basicpetite.com. Prodej zboží zveřejněného na webových stránkách basic&petite se realizuje na základě těchto Obchodních podmínek a odchylky od těchto Obchodních podmínek nejsou přípustné.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Mgr. Kateřina Hrňová, provozovatelka portálu www.eshop.basicpetite.com, IČ: 098 44 139, se sídlem U stadionu 764, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí, zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Jičín, poskytuje za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách Zákazníkům zboží umístěné pod doménovým jménem www.eshop.basicpetite.com.

1.2. Tyto Obchodní podmínky basic&petite upravují v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírané mezi basic&petite a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Basic&petite se zavazuje kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě, a které si kupující na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com vybral, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit basic&petite kupní cenu. Tyto Obchodní podmínky se vztahují také na předsmluvní činnost, tedy na jednání o uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a basic&petite, jako prodávajícím.1

1.3. Basic&petite je internetovým obchodem, který nabízí prostřednictvím svého webového portálu vlastnoručně vyrobené zboží (oblečení) podle konfekční velikosti 34 - 44 a dále vlastnoručně vyrobené a prostřednictvím webového portálu www.eshop.basicpetite.com nabízené zboží, které je upraveno dle zadaných parametrů kupujícího.

1.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží v okamžiku jeho převzetí.

1.5. Součástí těchto Obchodních podmínek je reklamační řád, který tvoří přílohu č. 1 k těmto Obchodním podmínkám.

1.6. Basic&petite je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit znění těchto Obchodních podmínek. Změnou těchto Obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek basic&petite je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách www.eshop.basicpetite.com .

1.7. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti – na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.8. Vystavení zboží na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

souhlas s obchodními podmínkami

1.9. Před zahájením nákupu zboží na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com je kupující povinen důkladně se seznámit se zněním těchto Obchodních podmínek. Pokud kupující nesouhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek, je povinen zdržet se nákupu zboží na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com.

1.10. Provedením objednávky zboží na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com vyslovuje kupující výslovný souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek, přičemž skutečnost, že se kupující s jejich zněním neseznámil, nemůže jít k tíži basic&petite.

REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

1.11. Na základě registrace kupujícího provedené na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží.

1.12. Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace, a to přímo na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com . V takovém případě mu bude basic&petite vygenerováno náhodné uživatelské jméno a heslo, které mu budou zaslány na e-mailovou adresu sdělenou v rámci objednávky zboží.

1.13. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací. Kupující je povinen užívat uživatelský účet osobně a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.14. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou basic&petite považovány za správné.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.15. Webový portál www.eshop.basicpetite.com obsahuje seznam zboží nabízeného basic&petite k prodeji, a to včetně uvedení cen každého jednotlivého produktu. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v CZK bez DPH. V případě, že se basic&petite stane plátcem DPH, budou veškeré ceny navýšeny o zákonnou sazbu DPH. Veškerá nabídka zboží umístěná ve webovém portálu www.eshop.basicpetite.com je nezávazná a basic&petite není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.16. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.17. Pro objednání zboží vloží kupující zboží do nákupního košíku a dále se řídí pokyny sdělenými v rámci nákupního procesu. Kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o možnosti přihlášení stávajícího zákazníka a o dodacích údajích kupujícího.

1.18. Po potvrzení údajů v objednávkovém formuláři bude kupující vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží.

1.19. Po potvrzení způsobu úhrady kupní ceny zboží a před zasláním objednávky basic&petite je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky (dále společně jen jako „objednávka“).

1.20. Objednávku odešle kupující basic&petite kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou basic&petite považovány za správné. Basic&petite neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.21. Smluvní vztah mezi basic&petite a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je basic&petite zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.

1.22. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

1.23. Zakoupené zboží kupujícímu basic&petite odešle zpravidla do dvaceti jedna (21) dnů od uzavření kupní smlouvy. Basic&petite si vyhrazuje právo dobu odeslání objednávky, uvedenou v předchozí větě, jednostranně prodloužit. V tomto případě basic&petite sdělí kupujícímu o jakou dobu odeslání objednaného zboží prodlužuje a z jakého důvodu.

1.24. V období slev, vánoční kampaně a/nebo speciálních akcí se mohou dodávky zpozdit až o 10 pracovních dní, přičemž o tomto není basic&petite povinen kupujícího informovat.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.25. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit basic&petite dle způsobu platby, které basic&petite na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com uvedl. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit basic&petite také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.26. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet basic&petite.

1.27. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté basic&petite kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

DOPRAVA ZBOŽÍ

1.28. Zboží je doručováno prostřednictvím Zásilkovny. Cena poštovného a balného bude připočtena k ceně zakoupeného zboží (není součástí kupní ceny) a tuto je povinen uhradit kupující společně s kupní cenou zakoupeného zboží.

1.29. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude ze strany basic&petite brán zřetel.

Práva a povinnosti Basic & Petite

1.30.Basic&petite není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.31. Podle zákona o evidenci tržeb je basic&petite povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1.32. Kupující je povinen vybírat zboží tak, aby zvolený druh a velikost zboží odpovídaly potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

1.33. V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit a tímto se řídit.

1.34. Kupující není oprávněn při využívání webového portálu www.eshop.basicpetite.com používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového portálu www.eshop.basicpetite.com. Webový portál www.eshop.basicpetite.com je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků basic&petite a který je v souladu s jeho určením.

1.35. Kupující bere na vědomí, že basic&petite nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové portálu www.eshop.basicpetite.com nebo v důsledku užití webového portálu www.eshop.basicpetite.com v rozporu s jeho určením.

obchodní sdělení a upozornění

1.36. Basic&petite je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl při registraci, obchodní sdělení (zejména upozornění na novinky a změny, nabídky služeb, apod.). Kupující je oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, a to buď částečně, nebo úplně. Odvolání souhlasu je pro kupujícího zdarma a nemusí uvádět důvod.

právo duševního vlastictví a autorská práva

1.37. Webové stránky, počítačové programy, databáze, skripty a loga, které webový portál www.eshop.basicpetite.com spoluvytváří, stejně jako fotografie vystaveného zboží, jsou ve vlastnictví basic&petite.

1.38. Webové stránky, loga a veškeré fotografie vystaveného zboží na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com jsou objektem práva duševního vlastnictví a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

1.39. Všem návštěvníkům webového portálu www.eshop.basicpetite.com je zakázáno kopírovat, rozmnožovat či znehodnocovat objekty práva duševního vlastnictví bez výslovného souhlasu vlastníka (basic&petite).

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.40. Uzavřením kupní smlouvy bere kupující výslovně na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy ohledně dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

1.41. Nejde-li o případ uvedený v bodě 1.40. těchto Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno basic&petite ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

1.42. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailu info@basicpetite.com a basic&petite potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu v textové podobě.

1.43. V případě, že dojde k platnému odstoupení od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen vrátit basic&petite zboží, které bylo předmětem zaniklé kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží kupující, a to v případě odeslání zboží zpět basic&petite jakýmkoliv způsobem. Zboží je kupující povinen odeslat na adresu Helena Axmanová, Na Vinici 18, 783 35 Horka nad Moravou.

1.44. V případě, že dojde k platnému odstoupení od kupní smlouvy, je basic&petite povinen vrátit finanční prostředky obdržené od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je kupující basic&petite zaslal. Basic&petite však není povinen vrátit finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží basic&petite odeslal. Zároveň není basic&petite povinen vrátit kupujícímu zaplacenou cenu dopravy.

1.45. Basic&petite je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.46. Do doby převzetí zboží kupujícím je basic&petite oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí basic&petite kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Práva z Vad

1.47. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti basic&petite za vady, včetně záruční odpovědnosti basic&petite, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

1.48. Basic&petite odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, basic&petite popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který basic&petite pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

1.49. Basic&petite poskytuje na prodávané zboží záruku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

1.50. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

1.51. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit jeho reklamovanou vadu. Basic&petite je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

1.52. Kupující uplatní reklamaci zasláním reklamovaného zboží na adresu Helena Axmanová, Na Vinici 18, 783 35 Horka nad Moravou. Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.

1.53. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

- na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- na odstranění vady opravou zboží,

- na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

- odstoupit od smlouvy.

1.54. Kupující sdělí basic&petite, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy v souladu s ustanovením § 2107 občanského zákoníku.

1.55. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

1.56. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou zboží má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Basic&petite je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

1.57. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že bylo zakoupené zboží upraveno na míru a dle požadavků kupujícího (viz níže podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy). V tomto případě také nemá kupující nárok na odstranění vady dodáním nového zboží.

1.58. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu kupujícího či třetí osoby.

další ujednání, vyšší moc

1.59. Pokud je kterákoliv smluvní strana kupní smlouvy zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle kupní smlouvy v důsledku událostí vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně oznámí druhé smluvní straně ihned, jakmile je to možné, s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných záležitostí souvisejících s takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové události vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání takového zbavení možnosti plnit nebo prodlení. Postižená smluvní strana vyvine maximální úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci co nejdříve je to možné. Pokud smluvní strana v plném rozsahu a nepřetržitě dodržovala své povinnosti vyplývající z tohoto bodu Obchodních podmínek, pak bude vyvázána z plnění svých příslušných nesplněných povinností podle kupní smlouvy či těchto Obchodních podmínek ode dne takového oznámení do doby, kdy taková událost vyšší moci přestane existovat.

1.60. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména:

-Válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoliv), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku;

-Povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy;

-Stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky;

-Přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu.

Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ochrana osobních údajů a cookies

1.61. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů basic&petite s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com. Kupující tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi (pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámil.

1.62. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě užití webového portálu www.eshop.basicpetite.com, zašle basic&petite prostřednictvím webového portálu www.eshop.basicpetite.com počítači kupujícího soubor, tzv. cookie, které umožňují uchovat informace o preferencích kupujících, a dále automaticky shromažďuje určité informace a uchová je v souborech na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com. Tyto informace obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ vyhledávače, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránky, operační systém, údaje o datu/čase a clickstreamová data. Takto získané informace, které neidentifikují individuálního kupujícího, je basic&petite oprávněn použít pro správu webového portálu www.eshop.basicpetite.com, pro sledování pohybu kupujících po webovém portálu www.eshop.basicpetite.com a pro shromáždění demografických údajů o uživatelském účtu. Basic&petite je oprávněn přiřadit takto shromážděné údaje k osobně identifikovatelným údajům. IP adresy jsou spojeny s osobně identifikovatelnými údaji pro rozdělení typů zákazníků pro statistické účely. V případě tzv. cookie může kupující ve svém vyhledávači nastavit odmítnutí cookies s tím, že přístup na některé nebo všechny prvky webového portálu www.eshop.basicpetite.com může v takovémto případě být omezen nebo zastaven.Doručování písemností

1.63. Oznámení týkající se vztahů smluvních stran musí být doručena jedním z následujících způsobů:

- Prostřednictvím elektronické pošty na platné e-mailové adresy smluvních stran;

- E-mailová adresa basic&petite je uvedena níže v těchto Obchodních podmínkách;

- E-mailová adresa kupujícího je uvedena v objednávce nebo uživatelském účtu.

- Prostřednictvím zveřejnění zprávy v uživatelském účtu kupujícího.

1.64. Za den doručení se považuje den, ve kterém byla kupujícímu odeslána e-mailová zpráva či ve kterém došlo ke zveřejnění oznámení v uživatelském účtu.

1.65. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám. Není vyloučeno, aby si smluvní strany v konkrétním případě ujednaly postup odchylně od tohoto ustanovení Obchodních podmínek.

závĚrečná ustanovení

1.66. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení kupní smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v kupní smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají kupující s basic& petite takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení kupní smlouvy ukáže být zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení kupní smlouvy dle ust. § 576 občanského zákoníku. Kupující a basic&petite souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr kupujícího a basic&petite ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

1.67. Veškeré spory mezi kupujícím a basic&petite vyplývající z kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek budou nejdříve řešeny smírnou cestou.

1.68. V případě, že nebude možné spory mezi kupujícím a basic&petite, které vzniknou na základě těchto Obchodních podmínek, jednotlivých kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, vyřešit smírně, budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž kupující a basic&petite se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na výlučné místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým je věcně příslušný soud v Olomouci.

1.69. Kupní smlouvy uzavřené dle těchto Obchodních podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími související hmotně právními a procesně právními předpisy.

1.70. Výklad jednotlivých pojmů je rozhodný dle českého právního řádu.

1.71. Basic&petite je povinen seznámit kupujícího v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami. Aktuální znění Obchodních podmínek je zveřejněno také na webovém portálu www.eshop.basicpetite.com.

1.72. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu, jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz. V případě, že dojde mezi basic&petite a kupujícím, který je v postavení spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci.

1.73. Basic&petite je oprávněn k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.74. Pokud vztah založený kupní smlouvou uzavřenou podle těchto Obchodních podmínek, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.75. V rámci obchodního vztahu se zahraničním kupujícím je rozhodující znění těchto Obchodních podmínek v českém jazyce.

Kontaktní údaje na basic&petite: adresa pro doručování Mgr. Kateřina Hrňová, Mošnerova 1321/20A, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty info@basicpetite.com, telefon 733618237.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne: 2.4.2021.